Akylly aýna 7 ″ 100 ″ Interaktiw telewizion hammam duýgur ekrany jadyly aýna

Gysga düşündiriş:

Akylly aýna 7 ″ 100 ″ Interaktiw hammam teleýaýlymy

Akylly aýna ekrany dynç alanda, adaty aýnadan tapawudy ýok.Aýna oýananda, akylly öýüň uzakdan dolandyrylyşyny ses dolandyryşynyň interaktiw usullary, köp degmek, jest tanamak we ş.m. amala aşyryp bilýän akylly interaktiw platforma bolup durýar.

Android Smart Aýna

1.Android OS

2. Saglygy dolandyrmak (islege bagly)

3.Muzik we wideo

4. Habarlar we maglumatlar

5.Waterproof & Defogger ional islege bagly)

6. Halaýan APP-ni ýükläň

7. Ekrana degmek (islege bagly)


Önümiň jikme-jigi

Akylly aýna ekrany diwar ýa-da aýna bolup biler we daşky gurşawyň islendik stiline bökdençsiz birleşdirilip bilner.Vanna aýnasy, şkafyň gapy aýnasy, laýyk aýna, eýwan aýnasy we ş.m. hökmünde ulanylyp bilner Her gün irden ýüzüňizi ýuwup, dişleriňizi ýuwsaňyz, hammamdaky akylly aýna şu günki howa şertlerini, ýol şertlerini we gyzgyn habarlary awtomatiki görkezer. .Aýna ýuwanymyzda, suwa düşenimizde ýa-da seredenimizde tapawudy ýok, akylly jadyly aýnany wideo görmek, aýdym-saz oýnamak, howany barlamak we bu ýakymly pikiri durmuşa geçirmäge kömek etmek üçin ýol şertlerini öňünden bilip bileris.Hammamyň akylly aýnasy, tutuş jaýyň yşyklandyrylyşyna, perde wyklýuçateline, kondisioner wyklýuçateline, telewizor wyklýuçateline we ş.m. akylly öý bilen baglanyşyp, tutuş bir öýi bir açar bilen dolandyryp biler.

https://www.layson-display.com/smart-mirror/
https://www.layson-display.com/smart-mirror/

Akylly aýna ekrany dynç alanda, adaty aýnadan tapawudy ýok.Aýna oýananda, akylly öýüň uzakdan dolandyrylyşyny ses dolandyryşynyň interaktiw usullary, köp degmek, jest tanamak we ş.m. amala aşyryp bilýän akylly interaktiw platforma bolup durýar.

Öýdäki akylly enjamlar akylly aýna ekrany bilen baglanyşykly kem-kemden köpelýär.Ses täsirleşme funksiýasy ulanylýança, aýnanyň öňünde yşyklandyryş, kondisioner we durmuş enjamlary ýaly akylly enjamlary kommutasiýa we ulanmak dolandyrylyp bilner.Akylly aýna ekrany platforma hökmünde aşhana, hammam we ýatylýan otag üçin akylly tegelek gurup bilersiňiz.Intelligenthli akylly sahnanyň dolandyryş platformasy hökmünde akylly jadyly aýna akylly amaly ulgamyň interaktiw terminaly we her terminalyň akylly enjamlarynyň birikdiriş merkezidir we tor hyzmatlaryny we bulut hyzmatlaryny hödürleýär.

https://www.layson-display.com/smart-mirror/
hammam akylly aýna

Akylly öý jadyly aýnasy öý durmuşynyň gara tehnologiýasydyr.Daşardan seredeniňde, akylly aýna wagt, howa maglumaty plaginlerini we programma üpjünçiligi nyşanlaryny görkezip bilýän ulaldylan planşet kompýuterine meňzeýär.Akylly öý jadyly aýnasy, degip bolýan aýnanyň aňyrsynda Android ulgamy bilen enjamlaşdyrylan akylly ekran bilen üpjün edilendir.Closedapylanda adaty aýna bolýar.Oýanandan soň, jadyly aýnanyň aňyrsynda gizlenen aýna ekrany ýakylýar.Akylly öý jadyly aýnasy, durmuş şertleri, ýol şertleri, tertipnama, geýim indeksiniň ýatlatmalary we daşary çykmagyň çäreleri ýaly durmuş hyzmaty ýatlatmalaryny hakyky wagtda üpjün edip biler.Akylly öý jadyly aýnasy durmuşymyz bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Washuwanyňyzda howanyň üýtgemegine, temperaturasyna, çyglylygyna, haýsy eşik geýmelidigine we öýde gyzgyn suwuň temperaturasyna düşünip bilersiňiz.Möhüm jaňlar jogaby sypdyrmaz we durmuş maglumatlary bir seredişde aýdyňdyr.

https://www.layson-display.com/smart-mirror/
https://www.layson-display.com/smart-mirror/
https://www.layson-display.com/smart-mirror/
https://www.layson-display.com/smart-mirror/
https://www.layson-display.com/smart-mirror/

https://www.layson-display.com/smart-mirror/


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň