Girdejiler we alyş-çalyş syýasaty

Kepillik möhletinde, Layson enjamy näsazlygy sebäpli tassyklanandan soň täze çalyşmany mugt iberer we çalyşmak üçin iberiş tölegini tölär, alyjy zyýany zawodymyza yzyna ibermek üçin hyzmatdaşlyk etmeli.

Mesele mahabat maşynlary üçin abatlamak üçin zawoda gaýtarylýar.“Layson”, şeýle öwezini dolmagyň netijesinde ýüze çykýan çykdajylar üçin jogapkärçilik çeker, ýöne täze bölekleriň we önümleriň ýa-da bölekleriň alyjydan iberilmegi bilen çäklenmez.

Kepillik döwri enjamyndan başga-da, Layson tehniki hyzmat we tehniki goldaw berer (Enjam we beýleki tölegler, Laýson jogapkärçilik çekmez)