IP65 Suw geçirmeýän 43 dýuým Daşky göçme göçme mahabat pleýeri

Gysga düşündiriş:

IP65 Suw geçirmeýän 43 dýuým Daşky göçme göçme mahabat oýnaýjy, batareýa bilen işleýän pol bilen açyk LCD sanly belginiň ekrany

43 ″ göçme açyk mahabat pleýeriniň aşakdaky aýratynlyklary bar:

1. brightokary ýagtylyk we pes energiýa sarp etmek, ýagtylygy 1500nite çenli.
2. Ultramelewşe şöhlelere çydamly, IP65 suw geçirmeýän gorag.
3. 14 sagat işledilen batareýa.
4. Stereo ses, uzakdaky ses we wideo çykarylyşyny goldaň.
5. WI-FI / LAN / U disk täzelenmesini goldaň.Häzirki zaman jemgyýetinde mahabat has möhümdir we mahabat maşynlary barha möhüm rol oýnaýar.Önümiň ekranyny uzak aralykdan görüp bilersiňiz we müşderilere çuňňur täsir galdyryp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

43 "akkumulýatorly göçme açyk mahabat pleýer, rulon bannerleri, adaty ýazuw tagtalary we LED bellikleri üçin iň gowy çalyşma

1. Bu erkin displeýler doly göçme çözgüt bolup, tutawaç paneli we bukulyp bilinýän kastorlary görkezýändigi sebäpli bir adam aňsatlyk bilen hereket edip biler.
2. Söwda derejeli panel bilen enjamlaşdyrylan, ömri 50,000 sagat we ýokary hilli komponentleri ulanmak displeýleriň gije-gündiziň dowamynda ulanylmagyny üpjün edýär.
3. Batareýanyň iş wagty takmynan 14 sagat.
4. Üç çözgüt islege bagly itor Monitor wersiýasy lug Plug & Play wersiýasy , Android wersiýasy.HDMI bilen, daşarky media pleýer gutusyny birikdirmek üçin goldaw.

Ajaýyp we ykjam görnüş geçip barýan adamlaryň ünsüni özüne çekdi.Islendik wagt we islendik ýere süýräp bolýan we islän ýeriňize ýerleşdirip bolýan hereketli tigirler bilen enjamlaşdyrylandyr.Üýtgeşik batareýa toplumy enjamyň tok üpjünçiligi meselesini çözýär we ekrandaky güýçden doly azat.Enjamlary görkezmek we oýnamak üçin amatly oýun meýdançasy, ýol ýakasy, öri meýdanlary we ş.m. ýaly islendik ýerde bir gezek basmak bilen başlap biler.

 

https://www.layson-display.com/ip65- waterproof-43 ekran-önüm /
https://www.layson-display.com/ip65- waterproof-43 ekran-önüm /

Bu sanly mahabat görkeziş ekrany A-Tagtalar, adaty mahabat A-tagtasyny almak üçin ajaýyp, döwrebap görnüş.Içerki ýa-da daşarky ulanmak üçin niýetlenen, IP65 howa geçirmeýän reýtingi we täjirçilik derejeli komponentleri bar, hemmesine 1 ýyl kepillik bar.

Doly göçme “A-Board” ekrany, islendik ýere diýen ýaly göçürilmegi gaty çeýe edip, bir adam tarapyndan tigirlenip bilner.Positionagdaýda bolansoň, kastorlary içerki gulplama paneli bilen ýerinde gulplap bolýar.Beýleki sanly ekranlardan tapawutlylykda bu “A-Board” doly batareýa bilen işleýär, şonuň üçin aladalanmajak elektrik kabelleri ýok.Integrirlenen litiý-polimer batareýasy 14 sagat iş wagtyny hödürleýär we amatly zarýad derejesini görkezýär, şonuň üçin näçe zarýadyň galandygyny hemişe görüp bilersiňiz.

43inchPortable Açyk sanly belgili mahabat pleýeri

1500nite çenli ýokary ýagtylyk, gün şöhlesinde aýdyň görünýär.

Pes energiýa sarp etmek we energiýa tygşytlamak.

Duýgur ekran, FHD, IPS giň temperatura paneli, ultramelewşe şöhlelere çydamly.

IP65 suw geçirmeýän gorag.

Gurlan gürleýjiler, 8Ω 10Wx2, stereo ses.

Gurlan batareýa, 14 sagat iş wagty (adaty ýagtylyk).

Uzakdan ses we wideo goýberilmegini, WiFi / LAN / U disk täzelenmesini goldaň.

Arza ssenarileri: Söwda merkezleri, gurluşyk merkezleri, okuw merkezleri, söwda dükanlary, bank displeýleri, gözleg görkezmeleri we ş.m.

https://www.layson-display.com/ip65- waterproof-43 ekran-önüm /
https://www.layson-display.com/ip65- waterproof-43 ekran-önüm /
https://www.layson-display.com/ip65- waterproof-43 ekran-önüm /
https://www.layson-display.com/ip65- waterproof-43 ekran-önüm /

1. Batareýany ýatlatmak:

Enjam galan batareýany, batareýany ulanmagyň amatly tertibi we zarýad beriş wagtyny anyk görkezip biler.

Örän uzak iş wagty:

Toplumlaýyn polimer litiý batareýalary sanly belgini ulanmagyňyza öwrüler.Inçe batareýa çözgüdi size 8 sagatdan köp iş wagty berýär.

 

2. Uzak wagtlap işlenip düzülen IP65 ýagyş geçirmeýän we tozan geçirmeýän gurluş:

Goragyň gurluşygy IP65 derejesi bilen kesgitlenýär, bu bolsa ýagyş we ähli howa tozany, tozan we beýleki bölejik maddalary çygly howadan goramak we elýeterli gurşawyň gerimini giňeltmek üçin duzaga düşüp biljekdigini aňladýar.

 

3. 1500 ightagtylyk IPS ekrany:

Ekranda ýokary açyk LCD paneli, öý telewizoryndan üç esse ýagty, açyk meýdan üçin ideal.

Açyk göçme mahabat pleýerimiz bilen iki wariant bar:

1-nji wariant - wilka we oýnamak.Mazmunyňyzy USB arkaly ýükläp bilersiňiz we ekranyň ýadyndaky islendik mazmuny awtomatiki ýerine ýetirer.Bu islendik suraty ýa-da wideony öz içine alýar.

2-nji wariant - CMS täzelenmesi.Bu opsiýa, islendik ýerden internete islendik ýerden ekrana uzakdan ýüklemäge mümkinçilik berýär.

 

Wilka we oýna:

Suraty we wideony USB taýagyna ýükläň, ekrana dakyň we mazmunyň göçürilmegine garaşyň.Suratlar we wideolar yzygiderli aýlanyp bolýar.

Goldaw formatlary: Wideo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), ses (MP3, WMA), surat (JPG, GIF, BMP, PNG), subtitrler aýlamak.

https://www.layson-display.com/ip65- waterproof-43 ekran-önüm /
https://www.layson-display.com/ip65- waterproof-43 ekran-önüm /

2

https://www.layson-display.com/ip65- waterproof-43 ekran-önüm /
Ekran Karar 1920 × 1080 (FHD)
Ekran meýdany (mm) 940.896 (H) x 529.254 (V)
Ekranyň aspekt gatnaşygy 16:09
Ightagtylyk (cd / m2) 1500
Burçy görmek 178 °
Kontrast gatnaşygy 4000: 1
Esasy hereketlendiriji RAM 2GB DDR4 (goşmaça 3GB)
Operasiýa ulgamy Android7.0 / Android8.0 / Android9.0
Batareýa Batareýa tehnologiýasy Toplumlaýyn polimer litiý batareýasy
Zarýad beriş wagty 7 sagat
Batareýanyň ömri 7-8 sagat
Batareýanyň kuwwaty 43200mAh
Ölçegleri Önümiň ululygy (WxHxD mm) 1234x591x195
Gaplamanyň ululygy (WxHxDmm) 1335x700x300
Arassa agramy (kg) 38.16KG
Jemi agram (kg) <46KG
Daşky gurşawy ulanyň Işleýiş temperaturasy -20 ° C-den 70 ° C. Iň ýokary temperatura garşylyk 105 ° C.
Saklaýyş temperaturasy -30 ° C-den 80 ° C.
Işleýän çyglylyk 10% -den 80% -e çenli
Saklamak çyglylygy 5% -den 95% -e çenli

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň