Poluň sanly belgisi

 • 43/49/55 Inch Semi Daşky mahabat pleýer Sanly sigange

  43/49/55 Inch Semi Daşky mahabat pleýer Sanly sigange

  43/49/55 Inç ýarym açyk mahabat mahabaty pleýer Sanly sigange pol, ýokary ýagtylyk Monitor sensor ekrany Kiosk

  Ekranyň ululygy: 43 dýuým, 49 dýuým, 55 dýuým (optioanl)

  Ightagtylygy: 700-2500 cd / m2

  Çözgüdi: 1920 * 1080 P ýa-da 3840 * 2160 P.

  Duýgur ekran: Duýgur ekran ýa-da sensor däl ekran bilen

  OS ulgamy: Android OS / Windows OS

  CMS programma üpjünçiligi: CMS programma üpjünçiligi bilen programmany uzakdan dolandyrmagy goldaň

  Häzirki wagtda iň meşhur mahabat pleýer çözgüdi onlaýn mahabat pleýeridir.Onlaýn mahabat pleýer çözgüdiniň üç wezipesi bar: köp re modeimli oýnamak, uzakdan dolandyrmak we awtonom oýnamak.Bu üç esasy funksiýa, onlaýn mahabat pleýer çözgüdiniň amaly gerimini ep-esli giňeldýär we adaty mahabat pleýeriniň wagtal-wagtal barlanmaly kemçilikleriniň öwezini dolup bilýär, Şonuň üçin tor mahabat pleýer çözgüdiniň bu üç funksiýasynyň artykmaçlyklary Tor mahabat pleýerini ýuwaş-ýuwaşdan esasy mahabat pleýer çözgüdine öwüriň.Tor mahabat pleýer çözgüdiniň üç esasy wezipesi.

   

 • 55 Inç gatda duran penjire Ekranyň mahabat pleýeri

  55 Inç gatda duran penjire Ekranyň mahabat pleýeri

  Penjiräniň aňyrsynda ýokary derejeli ýagtylyk ekrany 55 inç 700 Nits-2500Nits Lcd displeý monitory

  Windows displeýi (700-den 2500-e çenli)

  Günüň aşagyna seredeniňde ýagtylyk iň möhümdir.Bu displeýlerde täjirçilik derejeli ýokary ýagtylyk paneli ulanylýar (700nitden 2500nit).Windowagtylyk, penjiräniň ekranynda aňsatlyk bilen okalmagy üçin adaty öý telewizorynyňkydan 5 esse köpdür.

 • 43 dýuým Iki taraplaýyn aç-açan lcd penjire ekrany Mahabat pleýeri

  43 dýuým Iki taraplaýyn aç-açan lcd penjire ekrany Mahabat pleýeri

  43 dýuým inçe aýdyň Android mahabat displeýi Iki taraplaýyn LCD sanly belgi we lcd penjire ekrany Mahabat pleýeri

  “LAYSON” iki taraplaýyn LCD aç-açan sanly belgisi nano ýagtylyk gollanma tehnologiýasyny we ultra inçe beden dizaýnyny kabul edýär.“Android Quad” super CPU we üçünji nesil “Midgard” arhitekturasy super şekil çipini kabul edýär.H.265 we 4K durulykly dekodlamagy goldaýar we şekiliň ajaýyp hilini görkezýär.HD terminaly, goşa displeý terminaly, WiFi we uzakdan signal goýberilmegini goldap biler we goşa displeý terminaly, goşa displeý terminaly we WiFi goldap biler.Multimedia maglumat goýberiş ulgamy, ýokary derejeli multimediýa displeý tehnologiýasy bolup, ekran ekranyny kärhananyň mahabatyny we real wagt habarnamasyny görkezýär.Ulgam ses we wideo, teleýaýlym suratlary, suratlar, animasiýa, tekst, resminamalar, web sahypalary, akymly media we maglumatlar binýadyny ajaýyp programmalara birleşdirýär we öndürilen programmalary real wagt hemme ýerde tor arkaly paýlanýan media görkeziş terminallaryna iterýär. dürli kesgitlenen ýerlerde zerur adamlaryň öňünde ajaýyp suratlary we real wagt maglumatlaryny hemme taraplaýyn ajaýyp görkezmek üçin.

 • 43,49,55,65 dýuým pol, sanly belgili lcd mahabat pleýeri

  43,49,55,65 dýuým pol, sanly belgili lcd mahabat pleýeri

  43,49,55,65 dýuým pol, dik sensor ekrany kiosk sanly belgili lcd mahabat pleýeri

  ● Marka ady: LAYSON
  ● Karary: 1920 × 1080 (FHD)
  ● Şahadatnama: CE FCC ROHS
  ● Paneliň görnüşi: LED
  ● Jogap beriş wagty: 7.5ms
  ● Kontrast: 3000: 1

 • 32 dýuým Göçürilýän sanly belgili göçme mahabat pleýeri

  32 dýuým Göçürilýän sanly belgili göçme mahabat pleýeri

  32 dýuým Täze energiýa batareýasy bilen işleýän hereketli sanly belgili sanly afişanyň ekrany göçme pol stendiniň mahabat pleýeri

  Täze energiýa batareýasy bilen işleýän göçme sanly belgi
  Uzak ömür, ulanmak ýönekeý, HD displeý
  Definitionokary kesgitleme ekrany bilen, islendik reňkde we ýokary ýagtylykda görünýän reňkde we kontrastda saklaň.
  Mahabat goýberişi: USB awto displeýi, U diski salyň, faýly awtomatiki kesgitläp biler, oýnamagy awtomatiki öwrüp biler. LAN mahabat ekrany, maşyn we jübi telefony ýa-da kompýuter şol bir WIFI-e birikýär.Uzakdan dolandyrmak, jübi telefonlary we kompýuterler dürli sebitleriň we dürli enjamlaryň bitewi dolandyrylyşyny amala aşyrmak üçin islän wagtyňyz bir gezek basmak bilen goýberilip bilner.
  Uzak ömür, gurlan uly göwrümli batareýa, agşamlyk uzak wagt.Bu täjirçilik derejeli batareýa çözgüdi size 14 sagatdan köp işlemäge wagt berýär.
  Göçme sanly belgi ýarym açyk we ýapyk şertlerde ulanylýar.Söwda merkezi, restoran, howa menzili, metro bekedi, sergi zaly, kitaphana we ş.m. Mahabatlary wideo, aýdym-saz, surat, tekst hökmünde görkezmek.
  Definitionokary kesgitleme ekrany bilen, islendik reňkde we ýokary ýagtylykda görünýän reňkde we kontrastda saklaň.

 • 32 Inç batareýa bilen işleýän sanly belgi LCD ekranly Android mahabat pleýeri Portable AD pleýer

  32 Inç batareýa bilen işleýän sanly belgi LCD ekranly Android mahabat pleýeri Portable AD pleýer

  Sanly habarlaşmaňyzy bermek üçin elektrik togunyň indi zerur däldigini bilýärdiňizmi?Täze mümkinçilikleriň tutuş dünýäsini açmak. Täze açylan Portable Battery-Powered High Brightness Digital Signage Solution, 32 dýuým göçme “Android Digital Signage Battery A-Board” bilen tanyşdyrmak isleýäris.

  8 sagada çenli elektrik üpjünçiligi bilen batareýamyz bilen işleýän sanly displeýi ulanyp, HD wideolary, media sanawlaryny we interaktiw mazmuny görkeziň.Easyeňil ulag üçin bukjalary tekiz görkeziň, bu söwda sergileri we elektrik üpjünçiligi bolmadyk iş wakalary ýaly wagtlaýyn ýerler üçin amatly edýär.Sanly belgi özüne çekiji ak reňkli arka dizaýny we çydamly polatdan ýasalýar.Bellik ekrany batareýanyň güýjüni ulanyp biler ýa-da batareýany ulanman işlemek üçin birikdirilip bilner.

 • 23.8 Inç Göçürilýän mahabat pleýeri Göçme mahabat pleýer LCD monitor belgili ekrany zarýadly batareýa bilen duýgur ekran kiosky

  23.8 Inç Göçürilýän mahabat pleýeri Göçme mahabat pleýer LCD monitor belgili ekrany zarýadly batareýa bilen duýgur ekran kiosky

  Bu 23.8 ″ Göçürilýän we göçme ýapyk sanly belgili çözgüt bilen märekäniň içinde durmak.

  Sanly belgiňizi gerek ýerinde alyň.Bu Hereketli we göçme sanly belgi, wakalary yzarlamak üçin çalt üýtgedilip bilinjek dinamiki belgä mätäç myhmanhanalar, konferensiýalar, sport merkezleri we bölek satuw dükanlary üçin amatlydyr.Bu erkin displeýler doly göçme ýapyk çözgüt bolup, kesgitli kastorlary görkezýändigi sebäpli bir adam aňsatlyk bilen hereket edip biler.Ekranyň bir gezek hereket etmezligi üçin bu tigirler gulplanyp bilner.Bu enjam, elektrik üpjünçiliginiň ýok ýerinde ýerleşdirilip bilinýän zarýad berilýän batareýalary birleşdirýär, şonuň üçin ulanmak gaty amatly.Programmanyň mazmuny multimediýa maglumatlary neşir edýän programma üpjünçiliginiň fonunda redaktirlenip bilner we tekstiň, suratlaryň, ses we wideo, resminamalar, web sahypalary we ş.m. mazmuny uzakdan displeý terminalyna iberilip bilner.Programmanyň mazmunyny uzakdan goýbermekden başga-da, duýgur talap funksiýasyny hem durmuşa geçirip biler.Jübi telefonyňyz bilen ekrana degip we basyp, zerur maglumatlary sorap bilersiňiz we adam bilen kompýuteriň özara täsirini amala aşyryp bilersiňiz.

 • 21.5 dýuým polda sanly belgili displeý LCD mahabat pleýeri gazet / magazineurnal / broşýura eýesi kitap tekjesi bilen mahabat pleýeri

  21.5 dýuým polda sanly belgili displeý LCD mahabat pleýeri gazet / magazineurnal / broşýura eýesi kitap tekjesi bilen mahabat pleýeri

  Gazet mahabat pleýeri, döredijilik kategoriýasyna degişli adaty LCD mahabat pleýeridir.Adyndan, esasan köpçülik ýerlerinde magazinesurnallary saklamak üçin ulanylýandygyny aňsatlyk bilen tapyp bileris.Habar aragatnaşygy we mahabat media pudagy üçin niýetlenen maglumat göterijiniň täze görnüşi.

  Gazet mahabat pleýeri diňe bir mahabat suratlaryny we önüm mahabatlaryny ýaýratmak bilen çäklenmän, eýsem şol bir wagtyň özünde köpçülige gazet we magazinesurnal ýaly kagyz maglumatlary hem berip bilýän önümdir.Şonuň üçin bu diňe bir gazet ýazgysy däl, eýsem mahabat göterijisi hem.Önümleri mahabatlandyrmak üçin mahabatyň üsti bilen markanyň tomaşaçylarda täsirini çuňlaşdyryp biler.

  Daş görnüşi

  Täzeçillik görnüşi, gazetleri, magazinesurnallary, kitaplary, önüm gollanmalaryny we ş.m. ýerleşdirip biler.

  Funksiýa

  Mahabat pleýeri teleýaýlym programmalaryny, menýulary, maglumatlary, mahabatlary we beýleki maglumatlary görkezip biler.Resolutionokary ölçegli (1920 x 1080) goldaýar.

  Arza
  Gazet mahabat oýunçylary köpçülik dükanlarynda, myhmanhanalarda, restoranlarda we korporatiw binalarda ulanylyp bilner.

 • 43/49/55/65 Inç Mahabat pleýeri, temperaturany ölçemek we Temperaturany barlamak skaneri Kiosk Temperatura Monitor Sanly Signos Kiosk

  43/49/55/65 Inç Mahabat pleýeri, temperaturany ölçemek we Temperaturany barlamak skaneri Kiosk Temperatura Monitor Sanly Signos Kiosk

  Mahabat pleýeriniň temperaturasyny ölçemek

  1. Temperaturany ölçemek we barlamak ulgamyny mahabat maşynynyň funksiýasy bilen birleşdiriň, ýylylyk şekillendiriş temperaturasyny ölçemegi we mahabaty birleşdiriň.IPS displeýini ulanyp, ekrany dürli burçlarda açyk görkezip bolýar, lezzet almak üçin başgaça garaýyş berýär.Dürli ssenariýalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin has baý funksiýalary we hyzmatlary hödürläň.

  2. Köp adamlyk temperaturany ölçemegi goldaň.Adam ýakynlaşanda, temperaturany görkezer.

  3. söwda merkezlerinde, myhmanhanalarda, bölümlerde, metrolarda, stansiýalarda, hassahanalarda we beýleki köpçülik ýerlerinde adam bedeniniň temperaturasyny kesgitlemekde giňden ulanylyp bilner, ýokary gyzzyrma bilen güman edilýän adamlary çalt gözden geçirip, habarnamalary, habarnamalary, seresaplyklary, mahabatlary we ýaýlymlary görkezip biler. beýleki mahabat materiallary.

   

 • 69,3 dýuým poluň üstünde durýan android uzaldylan bar lcd dükan bölek satuw supermarketleri üçin doly ekranly sanly belgini görkezýär

  69,3 dýuým poluň üstünde durýan android uzaldylan bar lcd dükan bölek satuw supermarketleri üçin doly ekranly sanly belgini görkezýär

  1. 69.3 ″ doly ekran uzaldylan LCD displeý
  2.Akyllyk: 200 ~ 700 nit ýokary ýagtylyk we sazlap bolýar
  3. Görüş burçy: 178 ° / 178 °
  4. Çözgüt: 3840 * 1436
  5.Android tor wersiýasy (islege bagly) W WIFI, Ethernet, 4G goşmaça Android 7.1 OS
  6. terminalhli terminallary uzakdan dolandyrmak üçin mugt mazmun dolandyryş programma üpjünçiligini goşuň

 • 69.3 Inch Super Slim Android uzaldylan mahabat ekrany Ultra Giň uzaldylan bar LCD sanly belgisi

  69.3 Inch Super Slim Android uzaldylan mahabat ekrany Ultra Giň uzaldylan bar LCD sanly belgisi

  69.3 ″ uzaldylan LCD displeý
  Uzaldylan ekran
  500-700 nitiň ýagtylygy
  Işjeň meýdanyň ululygy: 1649.66 * 617mm
  Kararlary: 3840 * 1436mm
  178 ° (H), 178 ° (V) giň görnüşli burç
  Pes energiýa sarp etmek

 • Hytaý zawody 43/49/55/65 Inç aýlanýan monitor Kiosk tor wideo pleýer terminaly sensor ekrany mahabat ekrany interaktiw LCD sanly belgi

  Hytaý zawody 43/49/55/65 Inç aýlanýan monitor Kiosk tor wideo pleýer terminaly sensor ekrany mahabat ekrany interaktiw LCD sanly belgi

  Sanly bellik ulgamy.Mokary hereket.Ajaýyp dizaýn.Özbaşdak / aragatnaşyk.Ulanmak aňsat, tehniki işgärler talap edilmeýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2