7 Inch 10.1 Inch Smart Android WiFi Bulut Sanly Surat Surat Çarçuwaly Ekranyň Mediýa Pleýeri Surat paýlaşmak üçin Sifrleýin Surat Çarçuwasy

Gysga düşündiriş:

Gurlan programma üpjünçiligi bilen WiFi surat çarçuwasy bilen dostlaryňyzdan we maşgalaňyzdan ajaýyp suratlar alyň.

Dünýäniň nirede bolsaňyzam, suratyňyzy we gysga ýazgyňyzy smartfonyňyzdan surat çarçuwasyna ibermek üçin mugt programmany ulanyň.

Suratlar birnäçe sekundyň içinde çarçuwada peýda bolar, şonuň üçin pursatlary bolşy ýaly lezzet alyp bilersiňiz.

Surat çarçuwasynda hemmeleriň ulanmagyny aňsatlaşdyrýan duýgur ekran bar.


Önümiň jikme-jigi

Dessine pursatlaryňyzy paýlaşyň

Gurlan programma üpjünçiligi bilen WIFI surat çarçuwasy bilen dostlaryňyzdan we maşgalaňyzdan ajaýyp suratlar alyň.Dünýäniň nirede bolsaňyzam, suratyňyzy we gysga ýazgyňyzy smartfonyňyzdan surat çarçuwasyna ibermek üçin mugt programmany ulanyň.Surat birnäçe sekundyň içinde çarçuwada peýda bolar, şonuň üçin pursatlary bolşy ýaly lezzet alyp bilersiňiz.

Suratlary dünýäniň islendik ýerinde paýlaşyň.

Surat çarçuwasy, dünýädäki dostlaryňyzdan we maşgalaňyzdan suratlar almaga mümkinçilik berýän içerki WIFI.Diňe mugt programmany (Android we iOS) göçürip alyň we dünýäniň nirede ýerleşýändigine garamazdan suratlar iberip başlamaga taýyn.Surat çarçuwasy, uzak aralykda bolsaňyzam, ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.

Ulanmak aňsat

WIFI surat çarçuwasyny gurmak we ulanmak aňsat - hatda kompýuterlere ýa-da sosial mediýa öwrenişmedik adamlar tarapyndan.Düşünjeli duýgur ekran, ulanyjy üçin amatly interfeýs bilen bilelikde alnan ähli suratlaryňyzyň slaýdşowyny döretmegi aňsatlaşdyrýar.

Surat çarçuwasynyň eýesi hökmünde kimden surat almak isleýändigiňizi özüňiz kesgitlärsiňiz.Olara ramkanyňyza kod iberiň we birnäçe gezek basmak bilen size suratlar ibermäge taýyn.

Lovedakynlaryňyz üçin ajaýyp sowgat

WIFI surat çarçuwasy bilen ýakynlaryňyzy geň galdyryň - hökman şatlyk getirjek sowgat.Durmuşdaky uly teswirleriňiziň suratlaryny we sizi we ýakynlaryňyzy şatlykdan doldurýan ajaýyp gündelik tejribeleri paýlaşyň.“WiFi” surat çarçuwasy nesiller boýunça hakykatdanam şahsy sowgat berýär.

Suratlaryňyzy paýlaşyp başlamak

Pursatlaryňyzy paýlaşyp başlamak üçin “App Store” ýa-da “Google Play” -den mugt programmany göçürip alyň.Smartfonyňyzy aňsatlyk bilen WiFi birikdiriňsanly surat çarçuwasyşahsy kod bilen.Paýlaşmak isleýän suratyňyzy saýlaň we gysga ýazgy goşuň.Suratyňyz surat çarçuwasynda birnäçe sekundyň içinde ýazgy bilen peýda bolar.“WiFi” surat çarçuwasy, ýakynlarymyz bilen pursatlarymyzy paýlaşmagyň we lezzet almagyň iň aňsat usulydyr.

2 3 4 5 6 7 8 9 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň