Göni ýaýlym pleýeri

 • Facebook / TikTok / Ins / YouTube üçin göni ýaýlym enjamlary

  Facebook / TikTok / Ins / YouTube üçin göni ýaýlym enjamlary

  “Facebook” / TikTok / Ins / YouTube janköýeri interaktiw simsiz uly ekranly wideo ýaýlymy göni ýaýlym enjamlary

  Ekranyň ululygy: 21.5 dýuým, 32 dýuým, 43 dýuým, 49 dýuým, 55 dýuým, 55 dýuým (goşmaça)

 • 43 Inç “Smart Live” ýaýlym enjamlary

  43 Inç “Smart Live” ýaýlym enjamlary

  43 Inch Jübi telefonynyň ekrany paýlaşma Proýektory göni ýaýlym Tiktok / Facebook / YouTube / Instagram Live akym üçin uly sensorly ekran monitor enjamlaryny göni ýaýlymda görkezýär

  43 dýuým ýokary kesgitli duýgur ekran, jübi telefony ulalýar, göni ýaýlymda aýdyň görüp bolýar we janköýerleriň özara gatnaşygy has wagtynda bolýar.Göni ýaýlymda jübi telefonyna aşak ýa-da gyrada seretmek zerurlygy ýok.Ekranyň öňünde tomaşaçylara gözüni dikýär.Janköýerlere has köp hormat goýýar, has ýokanç we sargytlary öwürmek has aňsat.Şeýle hem, jübi telefonyňyzda wideo, suratlar, aýdym-saz, resminamalar we ş.m. görkezip bilersiňiz.

  Göni ýaýlymda doglan, göni we gorizontal onlaýn göni ýaýlym täsiri.Göni ýaýlymda göni ýaýlymda uly ekran arkaly janköýerler bilen aragatnaşyk saklap, has çalt we has amatly jogap berip we göni ýaýlymyň hilini ýokarlandyryp bilersiňiz.

  Akylly göni ýaýlym, bir sensor simsiz ekran proýeksiýasy we internete girmek

  Uzak wagtlap göni ýaýlymda gyzgynlyk ýok.Uzak aralyga göni ýaýlymda-da aýdyň görmek bolýar.Professional göni ýaýlym enjamy özbaşdak işleýär we çydamlylyk meselesi ýok.

 • Täze önüm 13.3 dýuýmlyk göni ýaýlym enjamlary “Facebook”, “Tiktok”, “Youtube”, “Ins” bilen akylly göni ýaýlym monitory

  Täze önüm 13.3 dýuýmlyk göni ýaýlym enjamlary “Facebook”, “Tiktok”, “Youtube”, “Ins” bilen akylly göni ýaýlym monitory

  Önümimiziň artykmaçlyklary:

  1.10X Optiki fokusirleme , 1080p Gözellik kamerasynyň awtomatiki fokus

  2. HD uly ekran, labyr islendik wagt janköýerler bilen aç-açan görüp bilýär

  3. Öňünden kesgitlenen baý fon, göni ýaýlym sahnasyny düzüň

  4. Köp kamera görnüşi

  5. Dürli enjamlar bilen utgaşýan birnäçe signal interfeýsi

  6. performanceokary öndürijilikli konfigurasiýa smooth göwnejaý ýaýlymy başdan geçiriň