32 43 55 dýuým Super inçe restoran diwary sanly belgili android lcd mahabat ekrany sanly menýu tagtasy

Gysga düşündiriş:

Häzirki wagtda adaty statiki menýu çalt nahar we dynç alyş güýmenje çalt iýmit senagatynda çalt ulanylýan sanly menýu tagtasy bilen çalşylýar.Sanly belgi menýusynyň daşky görnüşi adaty menýudan has ýagty, reňki ömürlikdir we dinamiki şekilleri hem görkezip biler.Şonuň üçin müşderileriň özüne çekijiligini ýokarlandyrmakda ajaýyp netijelere ýetdi.

Güýçli bäsdeşlik astynda güýçli wizual täsir dükanlaryň tapawutlanmagyna kömek edip biler.Has köp dükan, marketing effektini we netijeliligini goşa gowulandyrmak üçin multimediýa marketing usullaryny birleşdirýär.Restoranlar üçin ekran, gyzgyn önümleri, mahabat çärelerini we marka mahabat filmlerini görkezmek arkaly sarp etmegi höweslendirip we öwrüliş tizligini ýokarlandyryp biljek güýçli aragatnaşyk kanalydyr.

Köp sahna marketinginiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin baý prezentasiýa görnüşleri…

 


Önümiň jikme-jigi

Häzirki wagtda adaty statiki menýu çalt nahar we dynç alyş güýmenje çalt iýmit senagatynda çalt ulanylýan sanly menýu tagtasy bilen çalşylýar.Sanly belgi menýusynyň daşky görnüşi adaty menýudan has ýagty, reňki ömürlikdir we dinamiki şekilleri hem görkezip biler.Şonuň üçin müşderileriň özüne çekijiligini ýokarlandyrmakda ajaýyp netijelere ýetdi.

Güýçli bäsdeşlik astynda güýçli wizual täsir dükanlaryň tapawutlanmagyna kömek edip biler.Has köp dükan, marketing effektini we netijeliligini goşa gowulandyrmak üçin multimediýa marketing usullaryny birleşdirýär.Restoranlar üçin ekran, gyzgyn önümleri, mahabat çärelerini we marka mahabat filmlerini görkezmek arkaly sarp etmegi höweslendirip we öwrüliş tizligini ýokarlandyryp biljek güýçli aragatnaşyk kanalydyr.

https://b28.goodao.net/32-43-55-inch-super-thin-restaurant-wall-mount-digital-signage-android-lcd-advertising-display-screen-digital-menu-board-product/
https://b28.goodao.net/32-43-55-inch-super-thin-restaurant-wall-mount-digital-signage-android-lcd-advertising-display-screen-digital-menu-board-product/

Köp sahna marketinginiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin baý prezentasiýa görnüşleri

Dükanyň ekranynda, müşderilere çalt saýlamaga ýol görkezmek üçin gyzgyn önümleriň we bahalaryň sanawlarynyň görkezilmegine ähmiýet beriň;Şol bir wagtyň özünde, ekranda kiçi programmanyň QR kody görkezilýär, şonuň üçin müşderiler nobata durman sargyt edip bilerler, amatlylygy ýokarlandyrar we ýitginiň derejesini peseldip bilerler.Bölünmek, başga bir täsir görkezmek.

Ekranda lezzetli, çuňňur iýmit tejribesi

Naharhana dükanlarynda birnäçe ekran esasy tagamlary we markany mahabatlandyrýan wideolary yzygiderli oýnaýar, tagam çişlerini görmek bilen höweslendirýär we müşderiler önüm marketinginiň höwesini duýman kabul edýärler.Marka täsirini çuňlaşdyrmak bilen, sargytlary çaltlaşdyrýarlar we satuwy ösdürýärler.

Amal netijeliligini ýokarlandyrmak

Programmalary tor arkaly uzakdan täzeläp, suratlar, wideolar we beýleki mahabat mazmuny USB fleş disksiz ähli ekranlara goýberilip bilner, bu bolsa işiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, interaktiw programma üpjünçiligini gurmak bilen, baý sahypa görkeziş komponentlerini üpjün edip biler we köp ekran baglanyşygyny, keseligine, dik we beýleki oýnamak usullaryny aňsatlyk bilen amala aşyryp biler.

Haryt ady Sanly menýu tagtasy / lcd sanly belgi / lcd mahabat ekrany
Ekranyň ululygy 32inç, 43inç, 55inç
Burçy görmek 178/178 doly görnüş burçy
Material Metal gap + berk aýna paneli
Wersiýa Tor / Diňe dur
Hususy hyzmat LOGO, ululygy, reňki we ş.m.(LCD displeý sanly menýu tagtasy)

1

1-2

2

3

4

5

5-1

5-2

5-3

5-4

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň