65 ″ 75 ″ 85 ″ 98 ″ 20 bal

Gysga düşündiriş:

Multimedia interaktiw konferensiýa duýgur ekran kiosk (konferensiýa tagtasy), telewizor, kompýuter, mahabat maşyny, proýektor, elektron tagtasy we sesi birleşdirýän täze sensorly multimediýa öwrediş shemasy.Proýektordan, kompýuterden, perdeden we sesden düzülen adaty interaktiw elektron tagtanyň ýerini tutup biler.Highokary kesgitleme, ýönekeý gurnama, uzak hyzmat ömri, soňky döwürde sarp edilýän zatlary çalyşmagyň zerurlygy, energiýa tygşytlamak we ş.m. aýratynlyklary bar.

1. Köp degmek, tekiz ýazmak

Çalt seslenme tizligi, köp sensorly dolandyryş, bir wagtyň özünde ulaldylyp we azaldylyp bilinýän infragyzyl induksiýa tehnologiýasy gözlegini we ösüşini kabul edýär.El bilen süpürip bolýar we ş.m.

2. Suratyň hilini arassalamak

Maslahatyň duýgur ekrany kiosk (konferensiýa tagtasy) ýokary çözgütli we hakyky reňkli LCD + operasiýa ulgamynyň tertibini kabul edýär.Çyrany öçürmän ekrany görüp bilýär.


Önümiň jikme-jigi

Multimedia interaktiw konferensiýa duýgur ekran kiosk (konferensiýa tagtasy), telewizor, kompýuter, mahabat maşyny, proýektor, elektron tagtasy we sesi birleşdirýän täze sensorly multimediýa öwrediş shemasy.Proýektordan, kompýuterden, perdeden we sesden düzülen adaty interaktiw elektron tagtanyň ýerini tutup biler.Highokary kesgitleme, ýönekeý gurnama, uzak hyzmat ömri, soňky döwürde sarp edilýän zatlary çalyşmagyň zerurlygy, energiýa tygşytlamak we ş.m. aýratynlyklary bar.

1. Köp degmek, tekiz ýazmak

Çalt seslenme tizligi, köp sensorly dolandyryş, bir wagtyň özünde ulaldylyp we azaldylyp bilinýän infragyzyl induksiýa tehnologiýasy gözlegini we ösüşini kabul edýär.El bilen süpürip bolýar we ş.m.

 

www.layson-display.com
www.layson-display.com

3. Bir ekranda köp adamyň gatnaşygy

Simsiz geçiriş tehnologiýasyny ulanyp, ulanyjylar simsiz ekran proýeksiýasyny maglumat çyzygy arkaly proýeksiýa edip bilerler.Deviceshli enjamlar gabat gelýär.Akylly telefonlar, planşetler ýa-da adaty noutbuklar bolsun, konferensiýa mazmuny bir-birine degip bilýän maşyna iberip bilerler;Mundan başga-da, kompýuter terminalynyň we konferensiýa duýgur integral maşynyň iki taraplaýyn işleýşini amala aşyryp biler.

4. Uzakdaky wideo

Maslahatyň duýgur ekrany kiosk (konferensiýa tagtasy), adatça, gatnaşyjylaryň nirede bolandygyna garamazdan transmilli we sebitleýin real wagt ýygnaklaryny amala aşyryp bilýän uzakdaky konferensiýa wideo ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

5. Beýleki wezipeler

Maslahatyň duýgur ekrany kiosk (konferensiýa tagtasy) güýçli giňelýär we dürli USB enjamlary, tor kartlary, simsiz klawiatura we syçan bilen utgaşyp bilýär.Bir maşyn dürli zerurlyklary kanagatlandyryp biler;Olaryň köpüsinde işlemek, bir gezek basmagy öwürmek we dürli ýangyçda kärhanalaryň şahsy isleglerini kanagatlandyrmak üçin programmalar goşmak üçin ýönekeý Windows we Android akylly goşa ulgamlary bar.

www.layson-display.com

1

2

3

 

4

5

7

8

9

教育 白板

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň