Ultra dar bezel 46 dýuým 49 dýuým 55 dýuým Lcd wideo diwary mahabat ekrany üçin telewizor ekrany

Gysga düşündiriş:

Model: LS550DID

Ekranyň ululygy: 46 dýuým 49 dýuým 55 dýuým

Karary: 1920 × 1080 ýa-da 3840 × 2160

Üpjünçilik ukyby 1000 aýda / aýda

Min.1 sany sargyt

Ippingükleme: Howa, deňiz

Port: ŞENZHEN


Önümiň jikme-jigi

Wideo diwar dükanlar ýa-da mejlisler otagy ýaly köp köpçülik ýerlerinde giňden ulanylýar.Müşderileriň gözüni aňsatlyk bilen özüne çekip biler we önüm satyn almak islegini artdyryp biler.Asyl panel gowy wizual effekt getirip biler we awto temperatura gözegçiligi ulanyş ömrüni has uzak saklamak üçin daşky gurşawa öwrenişer.biz Şençzhenen şäherinde ÖNÜMLER

1. Kiçijik sanly belginiň ýerine şeýle uly ekrany ulanmak has köp gözleri özüne çeker. Meşhur önümleri (dermanlar, matalar, iýmit önümleri we ş.m.) we iň täze ýa-da moda önümlerini görkezmekden başga, sarp edijilere häzirki mahabaty hem aýdyp bilersiňiz. çäreler.Umuman aýdanyňda, uly ekranda köp maglumatlary görkezip bilersiňiz.

2. Goşmaça gurnama usullary Dürli taslamalara esaslanyp, size dürli gurnama usullaryny hödürläp bileris.Adatça size adaty diwar gurnamasyny hödürleýäris, ýöne käbir programmalar üçin diwar asylýan ekrany goldamak üçin güýçli däl, şonuň üçin size poluň gurluşyny hem berip bileris.Arka tarapdan tehniki taýdan hyzmat etmek kyn bolan käbir beýleki ýerler üçin bu ýerde çykýan ýaýlar kömek eder.

3.Akylly bölüniş ekrany, ekranyň özbaşdak birleşmesini goldaýar. Suratdaky suraty, suratda gezelenç etmegi, suratlaryň bölünişini, suratdaky suraty we ş.m. goldaň. Bu funksiýany durmuşa geçirmek üçin size matrisa ýa-da wideo prosessor gerek bolar.

4.Akylly reňk dolandyryşy, reňk ýygnamak arkaly ýagtylygy we reňk tapawudyny awtomatiki usulda alýar.Reňk kalibrlemesi arkaly, her bölünýän ekranyň deňagramlylygyny, ýagtylygyny we reňkini sazlamak üçin.Kalibrlenen reňkler setdäki we wideo diwaryndaky ähli displeýleriň reňk birmeňzeşligini üpjün edýär.

Haryt 46 dýuým 49 dýuým 55 dýuým
Bölünmek boşlugy 1.8 / 3.5 / 3.9 / 5.5 mm
Karar 1920 * 1080 1920 * 1080 1920 * 1080
Ightagtylyk 500cd / m², 700cd / m² 500cd / m², 700cd / m² 500cd / m², 700cd / m²
Gatnaşyk 3500: 1 3500: 1 3500: 1
Agram 21.5 KG 23.6 KG 28.5 KG
Ömr 60000 H. 60000 H. 60000 H.
Iş temperaturasy 0 ~ 60 ℃ 0 ~ 60 ℃ 0 ~ 60 ℃
Elektrik üpjünçiligi 100 ~ 240V, 50/60 Hz 100 ~ 240V, 50/60 Hz 100 ~ 240V, 50/60 Hz
Elektrik energiýasynyň sarp edilişi 210W (MAX: 300W) 210W (MAX: 300W) 210W (MAX: 300W)
Iş wagty 7 * 24 sag 7 * 24 sag 7 * 24 sag
Gurnama diwara gurlan görnüş / şkaf görnüşi / poluň durmagy
Giriş interfeýsi VGA, HDMI, DVI, RS232, USB
Meýletin matrisa, wideo prosessor, wideo paýlaýjy
Amal RS232 merkezleşdirilen dolandyryş internet uzakdan dolandyryş
Telewizoryň diwar ölçegi 1920 * 1080, 3840 * 2160, görkeziş nokady

Ultra dar bezel 46 dýuým 49 dýuým 55 dýuým Lcd wideo diwary TW Ekrany (1)
Ultra dar bezel 46 dýuým 49 dýuým 55 dýuým Lcd wideo diwary mahabat ekrany telewizor ekrany (2)
Ultra dar bezel 46 dýuým 49 dýuým 55 dýuým Lcd wideo diwary mahabat ekrany telewizor ekrany (3)
Ultra dar bezel 46 dýuým 49 dýuým 55 dýuým Lcd wideo diwary mahabat ekrany telewizor ekrany (4)
Ultra dar bezel 46 dýuým 49 dýuým 55 dýuým Lcd wideo diwary mahabat ekrany telewizor ekrany (5)
Ultra dar bezel 46 dýuým 49 dýuým 55 dýuým Lcd wideo diwary mahabat ekrany telewizor ekrany (6)
Ultra dar bezel 46 dýuým 49 dýuým 55 dýuým Lcd wideo diwary mahabat ekrany telewizor ekrany (7)
Ultra dar bezel 46 dýuým 49 dýuým 55 dýuým Lcd wideo diwary mahabat ekrany telewizor ekrany (8)
Ultra dar bezel 46 dýuým 49 dýuým 55 dýuým Lcd wideo diwary mahabat ekrany telewizor ekrany (9)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň