Täze dizaýn Öý / iş üçin bulut android OS Wifi bilen ýokary çözgütli akylly sanly surat çarçuwasy

Gysga düşündiriş:

Sanly surat çarçuwasy, kagyz suratlaryny däl-de, sanly suratlary görkezýän surat çarçuwasydyr.

Ölçeg ekrany: 7 dýuým, 8 dýuým, 10.1 dýuým, 12.1 dýuým, 15 dýuým, 15 dýuým, 15,6 dýuým, ýöriteleşdirilen ululyk


Önümiň jikme-jigi

Sanly surata düşmek ösüşi üpjün edersanly surat çarçuwasys, sebäbi sanly suratlaryň 35% -den azy bütin dünýäde çap edilýär.Sanly surat kadrlary, suratlary görkezmek üçin adatça kameranyň ýat kartasyna gönüden-göni girizilýär.Elbetde, has sanly surat kadrlary daşarky ýat kartasynyň funksiýasy bilen birikmek üçin içerki ammar ýerini üpjün eder.Sanly surat çarçuwasy surat çarçuwasy, ýöne indi suratlary goýmak bilen däl-de, LCD ekrany arkaly görkezilýär.Kart okaýjynyň interfeýsi arkaly SD kartadan suratlar alyp we tegelek görkeziş usulyny kesgitläp biler.Adaty surat çarçuwasyna garanyňda has çeýe we häzirki wagtda has köp ulanylýan sanly suratlar üçin täze ekran ýerini berýär.

1) Sanly surat çarçuwasy, sanly suratlary çap etmezden göni görkezip bilýän surat çarçuwasynyň täze görnüşidir.

(2) Adaty adaty surat çarçuwasynyň daşky çarçuwasyny (daşky görnüşini) kabul edýär, adaty surat çarçuwasynyň orta surat bölegini suwuk kristal ekrana üýtgedýär we elektrik üpjünçiligi, saklaýyş serişdesi we beýleki bölekler bilen enjamlaşdyrylýar.Sanly suratlary gönüden-göni görkezip (oýnap) biler.Şol bir wagtyň özünde, sanly suratlaryň we suratlary halaýan adamlaryň sanynyň köpelmegi üçin has gowy surat görkeziş platformasy we ýer üpjün edip, şol bir surat çarçuwasynda dürli suratlary görkezip (oýnap) biler.

Sanly surat çarçuwasy

Dik sanly surat çarçuwasy

(3) Sanly surat çarçuwasynyň daşky görnüşi adaty adaty surat çarçuwasynyňky bilen deňdir (elbetde ululygy we stili boýunça saýlanyp bilner).Şeýle-de bolsa, adaty adaty surat çarçuwasyndan tapawutlylykda sanly surat çarçuwasyny çap etmeli we görkezmek üçin surat çarçuwasyna ýüklemeli.Munuň ýerine kameranyň ýat kartasyny gönüden-göni salmak ýa-da sanly suraty sanly surat çarçuwasynyň ýadyna gönüden-göni göçürmek arkaly surat çarçuwasynda görkezilip bilner, we ýüzlerçe, hatda müňlerçe suratlary saklap we görkezip (oýnap) biler. .

(4) aboveokardaky üç nokat ýeke-täk funksiýaly sanly surat çarçuwasyny hödürleýär (ýagny diňe sanly suratlary görkezip biler).Mundan başga-da, köp funksiýaly sanly surat çarçuwasy bar.Sanly suratlary görkezmekden başga-da, MP3 / MP4 / slaýd suratlaryny, filmleri / wideolary / telewizory oýnap, elektron kitaplara tomaşa edip biler, duýduryş sagatlaryny we senenamalary belläp biler, hatda suratlary onlaýn göçürip alyp we internete göz aýlap biler;Dürli görnüşli elektron surat ramkalary, dürli zerurlyklary bolan adamlar üçin has köp saýlawy üpjün edip biler.

18FCB1DB8B902AC6B713F74871AB9B41 49615AFAB69C7E939EFD8D2B94827D0D 56070D183C1E3D4CF852F13877D9D82F 74084C68409DA0950909A769981DDDC4 9B6871739145F83261DFC3506304C16F 13BE6CAC8FA6F4709944923157B759D5


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň