7 dýuým 10.1 Inç WiFi uzakdan paýlaşmak Köp dilli akylly telefon wideo bulut surat sanly surat çarçuwasyny birikdirýär

Gysga düşündiriş:

Sanly surat ramkalaryňyzy ýa-da Android planşetleriňizi innowasion sosial surat kadrlaryna öwüriň.

Portfollioňyzda täze tolgundyryjy aýratynlyklar bilen ösmegini we ösmegini dowam etdirjek täze önüm alyň.


Önümiň jikme-jigi

Dünýäniň islendik ýerinden ýakynlaryňyza suratlar iberiň.
Suratlary jübi telefonyňyzdan göni iberiň.
Suratlar awtomatiki usulda slaýdşowda peýda bolýar.
Tutuş maşgala we dostlar suratlar iberip bilerler.
Islän telefonlaryňyza birikdiriň.
Suratlar bilen şahsy habarlary iberiň.
20-den gowrak dili goldaýar.
Ulanylyş aňsatlygy üçin duýgur ekran.
Gurnamak gaty aňsat.diňe birnäçe minut alýar.
WiFi ulanyp internete birikýär.
16 Gb içerki ammar.Müňlerçe surat saklaýar.

 

2 3 4 5 6 7 8 9


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň