43 Inç duýgur ekran kiosk LCD mahabat displeýi söwda merkeziniň supermarket howa menzili üçin mahabat pleýer sanly belgili kiosk

Gysga düşündiriş:

LAYSON 43 Inch Interaktiw duýgur ekran Kiosk müşderileriňize, myhmanlaryňyza we işgärleriňize hakyky wagtda maglumat berip biler.Ulanyjylar nirede bolmalydygyny we ol ýere barmagyň iň gowy ýoluny tapmak üçin duýgur ekran kioskyny ulanyp bilerler.Söwda merkeziňizde dükan ýa-da hassahanadaky lukmançylyk bölümini tapmagy aňsatlaşdyrmak - haýsy pudaga garamazdan ulanyjylara dogry maglumatlary çalt we aňsatlaşdyrýar.Önümleriňizi ýa-da hyzmatlaryňyzy mahabatlandyrmak üçin real wagt täzelenmeleri berip, mahabat oýnap bilersiňiz.

1. Sanly gözleg

Sanly gözleg programma üpjünçiligi bilen, ulanyjylar nirede bolmalydygyny açar we ol ýere barmagyň iň gowy ýoluny tapmak üçin maglumat köşküni ulanyp bilerler.

2. Kataloglar

Tomaşaçylaryňyza desgada näme gözleýändiklerini anyklamak üçin platforma.Söwda merkeziňizde dükan ýa-da hassahanadaky lukmançylyk bölümini tapmagy aňsatlaşdyryň - haýsy pudagyňyz diňleýjilere dogry maglumatlary çalt we aňsatlaşdyrsa-da.

3. Mahabat

Maglumat nokadynyň çözgüdinden dowamly girdeji gazanmak üçin mahabat ýerini satyň ýa-da önümleriňizi ýa-da hyzmatlaryňyzy mahabatlandyrmak üçin boş ýer ulanyň.

 


Önümiň jikme-jigi

LAYSON 43 Inch Interaktiw duýgur ekran maglumatlary Kiosk müşderileriňize, myhmanlaryňyza we işgärleriňize hakyky wagtda maglumat berip biler.Sanly kiosklar, haýsy gurşawa garamazdan, ulanyjylaryň gatnaşygyny we tejribesini gowulandyrýar - işiňizdäki kabul ediş kioskyndan başlap, söwda merkezindäki gözleg bukjasyna çenli.Duýgur ekran maglumat kiosky garaşmagyň wagtyny azaltmak we öz-özüne hyzmat etmek opsiýasy hökmünde hakyky wagtda maglumat bermek arkaly müşderiniň tejribesini ýokarlandyryp biler.Duýgur ekran maglumat kiosky serişdeleri boşadyp, işgärleriňize edilýän basyşy azaldyp biler we müşderileriň täsirli bolmagy üçin möhüm iş ýükleriniň üstünde işlemek üçin wagtlaryny boşadyp biler.

DSC02278
DSC02281

Duýgur ekran Maglumat köşkleri gije-gündiziň dowamynda işleýär, müşderiniň elmydama gatnaşygyny üpjün edýär we dowamly işleýşiňizi azaldýar.

43 Duýgur ekran kiosk programmalary

1. Sanly gözleg

Sanly gözleg programma üpjünçiligi bilen, ulanyjylar nirede bolmalydygyny açar we ol ýere barmagyň iň gowy ýoluny tapmak üçin maglumat köşküni ulanyp bilerler.

2. Kataloglar

Tomaşaçylaryňyza desgada näme gözleýändiklerini anyklamak üçin platforma.Söwda merkeziňizde dükan ýa-da hassahanadaky lukmançylyk bölümini tapmagy aňsatlaşdyryň - haýsy pudaga garamazdan, diňleýjilere dogry maglumatlary çalt we aňsatlaşdyrýar.

3. Mahabat

Maglumat nokadynyň çözgüdinden dowamly girdeji gazanmak üçin mahabat ýerini satyň ýa-da önümleriňizi ýa-da hyzmatlaryňyzy mahabatlandyrmak üçin boş ýer ulanyň.

4. Wakalar

Wakalar wagtynda real wagt täzelenmeleri we duýgur ekran maglumat kiosklaryny hödürlemek, gelýänleriň tejribesini ýokarlandyrmak üçin bahasyna ýetip bolmajak maýa goýum bolup biler.

DSC02279
Android wersiýasy
Panel Panel markasy Samsung / LG
Android CPU Dört ýadro
RAM 2 Gb (4 Gb goşmaça)
ROM (içerki ýat) 8GB / 16GB (32 GB goşmaça)
OS Android 5.1 / 6.0 / 7.1 (Wagtyň geçmegi bilen Android OS täzelener)
Dekodirleme formatlary Wideo formaty MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOV, WMV, RM, RMVB we ş.m.
FHD 1080P Wideo Hawa
Surat formaty JPG, BMP, PNG we ş.m.
Tekst TXT
Ses formaty MP3, WAV
Interfeýs HDMI çykyş 1 (Dört ýadroly wersiýa)
SD / TF kart ýeri 1
Mic 1
Ses çykarmak 1
USB 1
RJ45 1
Tor Wifi elýeterli
3G / 4G islege bagly
Ethernet elýeterli
Ekrana degiň 1-nji wariant IR degmek (10 bal)
2-nji wariant kuwwatly degmek (10 bal)
Gepleýjiler Gepleýjiler 2 x 5W stereo gürleýjiler
Kamera Kamera islege bagly
Bluetooth Bluetooth islege bagly
Printer Printer islege bagly
Skaner Skaner islege bagly
Kart okaýjy kart okaýjy islege bagly
uzakdan dolandyryş programma üpjünçiligi islege bagly  
Windows wersiýasy
Panel Panel markasy Samsung / LG / AUTO / LCD / LED / Chimee
Mini-PC CPU i3, i5, i7
RAM 4GB / 8GB
ROM 500GB HDD ýa-da 64/120 / 240GB SSD
OS Windows OS ýa-da Linux OS
Interfeýs HDMI çykyş 1
Mic 1
Ses çykarmak 1
USB 4
RJ45 2
Tor Wifi elýeterli
3G / 4G islege bagly
Ethernet elýeterli
Ekrana degiň 1-nji wariant IR degmek (10-16 bal)
2-nji wariant kuwwatly degmek (10 bal)
Gepleýjiler Gepleýjiler 2 x 5W stereo gürleýjiler
Kamera Kamera islege bagly
Bluetooth Bluetooth islege bagly
Printer Printer islege bagly
Skaner Skaner islege bagly
Kart okaýjy Karter okaýjy islege bagly
dolandyryş programma üpjünçiligini ýatdan çykarmak islege bagly

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň