10.1 100 inç diwara gurlan mahabat pleýeri Içerki sanly belgili Android pleýer Network WiFi Media Video AD pleýer

Gysga düşündiriş:

LCD mahabat pleýeri wideo, ses, suratlar we beýleki usullary birleşdirýän multimediýa maglumat enjamlarynyň bir görnüşidir.LCD mahabat pleýer, müşderileri satyn almaga çekmek üçin wideo, ses, suratlar, tekst we beýleki serişdeleri birleşdirip önümleriň jikme-jik aýratynlyklaryny görkezip biler.Häzirki wagtda LCD mahabat oýunçylary söwda merkezlerinde, söwda merkezlerinde, kärhanalarda we beýleki sahnalarda giňden ulanylýar.Diňe önümleriň aýratynlyklaryny köpçülige ýetirmek bilen çäklenmän, kompaniýanyň medeniýetini hem görkezip bilerler.LCD mahabat pleýerine habar ýerleşdirmek üçin maglumat neşir platformasy hökmünde hem ulanylyp bilner.Mundan başga-da, LCD mahabat pleýerini internete birikdirip bolýar we iş amallary gaty amatly.LCD mahabat pleýer öndürijileri tarapyndan üpjün edilen bulut platformasynda kärhanalar ýükläp we neşir edip bilerler, bu LCD mahabat oýunçylaryny birmeňzeş dolandyrmak üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

LCD mahabat pleýeri wideo, ses, suratlar we beýleki usullary birleşdirýän multimediýa maglumat enjamlarynyň bir görnüşidir.LCD mahabat pleýer, müşderileri satyn almaga çekmek üçin wideo, ses, suratlar, tekst we beýleki serişdeleri birleşdirip önümleriň jikme-jik aýratynlyklaryny görkezip biler.Häzirki wagtda LCD mahabat oýunçylary söwda merkezlerinde, söwda merkezlerinde, kärhanalarda we beýleki sahnalarda giňden ulanylýar.Diňe önümleriň aýratynlyklaryny köpçülige ýetirmek bilen çäklenmän, kompaniýanyň medeniýetini hem görkezip bilerler.LCD mahabat pleýerine habar ýerleşdirmek üçin maglumat neşir platformasy hökmünde hem ulanylyp bilner.Mundan başga-da, LCD mahabat pleýerini internete birikdirip bolýar we iş amallary gaty amatly.LCD mahabat pleýer öndürijileri tarapyndan üpjün edilen bulut platformasynda kärhanalar ýükläp we neşir edip bilerler, bu LCD mahabat oýunçylaryny birmeňzeş dolandyrmak üçin amatlydyr.

https://www.layson-display.com/10-1-to-100-wall-mounted-advertising-player-digital-signage-android-player-network-wifi-media-video-ad-player-product/
https://www.layson-display.com/10-1-to-100-wall-mounted-advertising-player-digital-signage-android-player-network-wifi-media-video-ad-player-product/
https://www.layson-display.com/10-1-to-100-wall-mounted-advertising-player-digital-signage-android-player-network-wifi-media-video-ad-player-product/

LCD mahabat pleýer önümleriniň aşakdaky giňişleýin funksiýalary bar:

 

1. Günde 24 sagat gözegçilik edip bolmaýan güýçli wagt funksiýasy we her gün köp wagtlaýyn oýnamak mümkin.

 

2. Broadcastaýlym mazmunynyň syzmazlygy üçin ajaýyp ogurlyga garşy funksiýa.Paroly goramak islendik programma üçin düzülip bilner.

 

3. Ulgam kiçi programmalar we ajaýyp funksiýalar bilen gurlan sagat we hemişelik senenama funksiýalaryna eýe.

 

4. simpleönekeý we işlemek aňsat mahabat mazmunyny başlaň we awtomatiki oýnaň.

 

5. Sanawy oýnamak funksiýasyny goldaň we dürli bukjalardaky faýllar bellenilen möhletde yzygiderli oýnalyp bilner.

 

6. Hytaý, Iňlis, Fransuz, Nemes we ş.m. ýaly köp dilli amallary goldaň.

 

7. Suratlar çalynanda her dürli fon aýdym-sazlaryny goşup bilersiňiz we oýnamak aralygyny islegiňize görä düzüp bilersiňiz.

 

8. Kesiş nokadynyň ýat funksiýasyny goldaň, tok kesilenden soň oýnamak düwmesini awtomatiki saklaň we işledilenden soň oýnamagy dowam etdiriň.

 

9. Ekranyň hemişe täze ýaly ýagty bolmagyny üpjün etmek üçin ýokary hilli ultra inçe temperatura aýnadan ýasalýar.

 

10. Ulanmak aňsat.Set şnuryna birikdirilende we işledilende ulanylyp bilner.

 

11. Aýtdyrmak dürlüligi: islendik suraty, teksti, wideo, wideo we sesi oýnap bilýär we faýllaryň köpüsine laýyk gelýär.

 

12. Wagtynda redaktirlemek: gönüden-göni enjamda ýa-da onlaýn işledilip bilinjek mazmuny redaktirläň, üýtgediň, goşuň we pozuň.Aýdym sanawynyň mazmunyny öňünden düzüň, her gün awtomatiki oýnaň we gözegçiliksiz boluň.

Ekranyň täsiri

Jemgyýet ösüşiniň tendensiýasy ýaly, sensor ekrany durmuşda giňden ulanylýar, şonuň üçin bu mahabat pleýeriniň bu görnüşi hem bu dizaýn düşünjesini özüne çekýär.Gelip-gidýän adamlar mahabatyň jikme-jikliklerini ýönekeý el degirmek arkaly bilip bilerler we ekrana degmek adamlaryň gyzyklanmasyny özüne çeker.Şonuň üçin mazmuny mahabatyň mazmunyny diýen ýaly baýlaşdyrýan we has tertipli mahabatyň ýerleşişi arkaly birnäçe tarapa bölmek mümkin.

https://www.layson-display.com/10-1-to-100-wall-mounted-advertising-player-digital-signage-android-player-network-wifi-media-video-ad-player-product/
https://www.layson-display.com/10-1-to-100-wall-mounted-advertising-player-digital-signage-android-player-network-wifi-media-video-ad-player-product/

Uzakdan dolandyryş dolandyryşy

Akylly duýgur ekran mahabat oýunçylary köplenç köp ulagly köpçülik ýerlerinde ýerleşdirilýär we işgärleriň aýratyn aladasyna mätäç däldir, bu hem mahabat oýunçylarynyň ýörite işgärler tarapyndan dolandyrylmaýandygyny aňladýar.Şonuň üçin käbir mahabat oýunçylary işgärleri uzakdan dolandyryp biler ýaly, uzakdan dolandyrmak usullaryny ulanýarlar.Mahabat formalarynyň üýtgemegi ýa-da mahabat mazmunynyň üýtgemegi bolsun, uzakdan işlemek arkaly maksada ýetip bolar.

Akylly wagt wyklýuçateli

Duýgur ekran mahabat pleýeri, mahabat pleýerinde mahabat mahabatyny elektron görnüşinde görkezmek üçin elektron maglumat görnüşini kabul edýär.Şeýle-de bolsa, bu mahabat mümkinçiligi güýç sarp edýär.Günüň dowamynda saklansa, güýç sarp eder we enjamda kynçylyk döreder.Şol sebäpden, “layson” mahabat pleýeriniň her enjam zawody üçin wagt we öçürmek funksiýasy bar we tejribä görä wagt bellemek üçin birnäçe wagt kesgitlenip bilner.Diňe mahabaty ösdürip bilmän, enjamy dynç alýar we hyzmat möhletini uzaldýar.

https://www.layson-display.com/10-1-to-100-wall-mounted-advertising-player-digital-signage-android-player-network-wifi-media-video-ad-player-product/

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň